دسته بندی مقالات

کنسرت موبایل خدمات استخدا موبای اینترنت اینت بیم خد دانشگا خدما خد خدم خودرو خودر

سامانه جامع آزمون گردشگری

آزمون جامع گردشگری توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود و تمامی کسانی که شرایط اعلام شده را داشته باشند، می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند. نام نویسی از طریق سامانه جامع آزم...

سامانه معاونت توسعه روستایی

معاونت توسعه روستایی در زمینه پیشرفت و ارتقا مناطق محروم فعالیت دارد و هدف آن شناسایی موانع و مشکلات اجرایی و عمرانی مناطق محروم و ایجاد راه حل های اساسی با همکاری دستگاه های مربوطه در جهت ب...

سامانه دانشجویی بهزیستی

سازمان بهزیستی همواره کمک هایی را به خانواده های نیازمند و افرادی که جزو دهک های پایین جامعه هستند، می نماید. این افراد مستعد برخی کمک ها از جمله کمک های مالی بوده و دانشجویان تحت پوشش سامان بهزیستی نیز از...

سامانه پایش عملکرد یادگیری سمپاد

یکی از آزمون هایی که مدتی است در مدارس سمپاد سراسر برگزار می شود، آزمون پایش عملکردی سمپاد است. این آزمون که با هدف خود سنجی دانش آموزان از عملکرد خود برگزار می شود، طبق برنامه مشخص شده، از طریق ...

سامانه صدور کارت سوخت المثنی

با توجه به سهمیه بندی شدن بنزین و گازوئیل، گم شدن کارت سوخت یکی از مشکلات مالکان خودرو و یا موتور می باشد و افرادی که کارت خود را مفقود کرده و یا کارت آن ها مخدوش شده است باید بعد از اع...

< 1 >