سایت بیمه ما bimehma.com

سوالات متداول
1- چگونه از خدمات الکترونیکی بیمه ما استفاده کنیم؟ همان طور که در این مقاله توضیح دادیم، برای استفاده از خدمات الکترونیکی بیمه ما، باید به سایت بیمه ما به نشانی bimehma.com بروید و خدمت درخواستی خود را پیدا کنید.
2- چگونه مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه را پیدا کنیم؟ برای پیدا کردن مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ما، باید به سایت bimehma.com وارد شوید و به قسمت امور مشتریان بروید و ادامه مراحل را مطابق راهنمای ارائه شده در متن این مقاله انجام دهید.
3- چگونه با کد ملی، بیمه تکمیلی ما را استعلام بگیریم؟ برای گرفتن استعلام بیمه تکمیلی ما با کد ملی، ابتدا وارد سایت بیمه ما شوید و به قسمت خدمات الکترونیکی بروید و ادامه مراحل استعلام گیری را مطابق راهنمای ارائه شده در این مقاله پیش بروید.

برای مشاوره سایت بیمه ما

برای مشاوره سایت بیمه ما

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران