سامانه خاص صندوق کار آفرینی امید my.karafariniomid.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه خاص صندوق کار آفرینی امید my.karafariniomid.ir  چیست؟ ✔️ همانطور که در مقاله اشاره شد، سامانه خاص صندوق کار آفرینی امید my.karafariniomid.ir سایتی جهت تسهیل ارائه خدمات اعتباری و غیر اعتباری به دارندگان مشاغل خرد و کوچک می باشد.
2- ✔️ برای ثبت نام در سایت خاص صندوق کار آفرینی امید چه باید کرد؟ ✔️ برای ثبت نام در سایت خاص صندوق کار آفرینی امید لازم است تا متقاضیان ضمن ورود به این سامانه ثبت نام و یک حساب کاربری ایجاد کنند. در مقاله راهنمای تصویری ارائه شده است.
3- ✔️ در صورت فراموشی رمز عبور سایت خاص صندوق کار آفرینی امید چه راه حلی وجود دارد؟ ✔️ در صورت فراموشی رمز عبور سایت خاص صندوق کار آفرینی امید با انتخاب گزینه فراموشی رمز موجود در این سامانه می توان آن را بازیابی کرد. برای آشنایی با روند انجام این کار به مقاله مراجعه شود.

برای مشاوره ورود و ثبت نام در سایت خاص صندوق کار آفرینی امید

برای مشاوره ورود و ثبت نام در سایت خاص صندوق کار آفرینی امید

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران